Pressemeddelelser
Publiceret den: 06-12-2022
Energinet.dk tilsidesætter alle regler og sund fornuft for at opfylde regeringens krav til ”Grøn omstilling” i 2030. Naturen og de næste mange generationer betaler prisen.

De fleste danskere går ind for den ”grønne omstilling”, der har fået endnu mere vind i sejlene med gasprisernes himmelflugt.
Energiminister Dan Jørgensen har derfor blåstemplet foreløbig 13,9 milliarder til i første omgang at opføre en havvindmøllepark i Østersøen og et Transmissionsanlæg (transformerstation) på 260 ha på Sydbornholms storslåede natur.
Energinet.dk er bygherre og har foruden de store økonomiske interesser i projektet truffet beslutning om, hvilke arkitektfirma der skal tegne de op til 25 meter høje bygninger i området.

Ræven sættes til at vogte gæssene
Energinet.dk og Miljøstyrelsen har indkaldt borgerne til høringer og Energinet.dk har fået til opgave at foretage alle nødvendige miljøundersøgelser i anlægsområdet. Dertil kommer, at Energinet.dk også skal adressere alle indvendinger og spørgsmål fra de berørte borgere på Bornholm.
Hvis anlægget skal stå køreklart i år 2030, som er den politiske målsætning, skal processen med godkendelser fra styrelser, lokale politikere, direktorater, lokale myndigheder m.v., speedes kraftigt op. Der er derfor ikke plads til en ændring af anlæggets placering, opfyldelse af EU’s sikkerhedsregler for kritisk infrastruktur, miljøhensyn, sund fornuft og slet ikke borgernes indvendinger til anlæggene til lands og til vands.
Energinet.dk er lykkedes med at overbevise lokale politikere i Bornholms Regionskommune (inklusive borgmesteren) om, at dette anlæg vil skabe mange hundrede arbejdspladser på Bornholm. De har dog efterfølgende måtte dementere denne vækst, fordi anlægget skal overvåges fra centralt hold og derfor ikke kræver mandskab på stedet. Oveni dette vil de mange serviceteknikere, der skal servicere vindmøllerne ikke nødvendigvis være bosiddende på Bornholm, men kunne være fagfolk fra Polen, Tyskland, Sverige eller fra det øvrige Danmark.

Lovgivningen og sund fornuft tilsidesættes
Europa-Parlamentet har siden 2017 arbejdet på at sikre Europas kritiske infrastruktur; altså længe før Nord Stream 1 & 2 blev udsat for terrorangreb. Dette arbejde har medført nye EU-regler, der nu er trådt i kraft. De kræver langt mere vidtrækkende sikkerhedsforanstaltninger end de danske sikkerhedskrav. I de offentlige høringer har dette været fremhævet fra borgernes side gentagne gange, men er blevet affærdiget med, at der vil blive en øget bevågenhed af sådanne anlæg.
Borgmesteren fra Bornholms Regionskommune er fortaler for, at et kommende Power To X-anlæg skal opføres i forbindelse med Transmissionsanlægget eller med en udvidelse af Rønne Havn. Han mener, at et sådant anlæg sagtens kunne komme på tale og kunne være et landbaseret anlæg på Bornholm. Der skal ikke megen sund fornuft til at forestille sig, hvad et terrorangreb eller en almindelig ulykke kan kaste af sig, hvis et anlæg med brint, ethanol eller andre eksplosive stoffer udløses på landjorden.
Endvidere skal et projekt af denne beløbsstørrelse udbydes i EU i lighed med alle andre bygningsprojekter.

Naturen betaler for den grønne omstilling
Udover de lovgivningsmæssige og sikkerhedspolitiske overvejelser, er der flere andre tungtvejende argumenter, der ikke har fået megen opmærksomhed i Energiø Bornholm-projektet:

Placeringen af Transmissionsanlægget bør (i lighed med havvindmølleprojektet i Vesterhavet) ligge på en kunstig ø i forbindelse med havvindmøllerne og ikke på land. Det samme gælder for en Power-To X-produktion, hvorfra påfyldningen af dette brændstof til skibene kan foregå. Det er (ligesom i Vesterhavet) en langt dyrere løsning og vil kræve meget mere tid til projektgennemførelsen, hvis denne løsning skulle erstatte den nuværende plan. Til gengæld vil de miljømæssige og sikkerhedspolitiske omkostninger være langt mindre.

Området omkring Sose Bugt, som er det udvalgte området for Transmissionsanlægget, er et særligt sårbart naturområde, der huser mange truede dyre- og plantearter. Disse arter må betale prisen for den grønne omstilling. Dette på trods af, at der er foreslået flere alternative områder på Sydbornholm, der er langt mere velegnet til formålet og ikke har i nærheden den samme indvirkning på naturen. Borgernes forslag til alternative placeringer har blandt andet været:
• En nedlagt grusgrav på Sydbornholm, der ville kunne huse et anlæg af denne størrelse.
• Nedlagt stenbrud ved Robbedale.
• Området nord for Skydeterrænet ved Raghammer, hvor naturen i forvejen er belastet af militære aktiviteter og hvor området i dag benyttes som landbrugsjord.
Alternativerne til den foreliggende placering vil i nogle tilfælde kræve en lidt længere kabelføring fra havvindmølleparkerne og til anlægget ved Køge Bugt, hvor tilslutningen til det landsdækkende el-net skal foregå, men dette bør være en omkostning, der er overkommelig i forhold til de skader på naturen og menneskerne, der skal dele landskab med et så stort et anlæg ved Sose Bugt.
Mere fokus på naturen og miljøet
De langsigtede skader på naturen og miljøet omkring Transmissionsanlægget og højspændingskablerne fra havvindmølleparkerne til land og videre til Køge Bugt er dog langt sværere at værdiansætte og rækker ud i de næste mange generationer af planter, dyr og mennesker, hvis der bliver plads til dem, når anlægget står færdigt.
a. Støjgrænsen fra anlægget skal i dag overholde en grænseværdi på 35db, der måles på boligernes terrasser og ikke ved et skel, som er kravet, når almindelige borgere eksempelvis installerer en varmepumpe.
b. Konsekvenserne af at bo tæt på elektromagnetisk stråling fra 3,8 GW højspændingskabler er i dag ukendt, fordi der i dag ikke findes kabler med elektromagnetisk stråling af denne kaliber. For almindelige højspændingskabler anbefaler Sundhedsstyrelsen (citat fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside), at:
I. Nye boliger og nye institutioner, hvor børn opholder sig, bør ikke opføres tæt på eksisterende højspændingsanlæg.
II. Nye højspændingsanlæg bør ikke opføres tæt på eksisterende boliger og børneinstitutioner.
c. Fredede planter, dyr i Sose området og et sårbart landskab, der består af skrænter, fredede fortidsanlæg og badestrande, burde som minimum vægte lige så højt som de økonomiske interesser. Flere af disse dyre- og plantearter eksisterer ikke andre steder i verden og ingen kender til de skader et anlæg af denne størrelse vil pålægge området.
d. Energiø Bornholm debatten har indtil nu hovedsagelig drejet sig om lodsejernes erstatning og de muligheder, de eventuelt får med mere tilgængelig grøn energi. Det er helt klart et vigtigt emne og ingen tvivler på, at de vil få en erstatning ved ekspropriation og/eller tab af ejendomsværdien på deres ejendomme. Dette er i alles interesse og vil udgøre en forsvindende del af det samlede projektregnskab.

Skandalen er til at få øje på
I vores iver med den grønne omstilling, der foruden de økonomiske, klimamæssige og politiske landvindinger og som giver mulighed for en uafhængighed af energiformer fra andre lande, må det ikke være muligt at tilsidesætte gældende regler, almindelig sund fornuft, hensynet til miljøet og naturen, blot fordi en CO2 reduktion i år 2030 skal stå til troende.
De store investeringer og den gode vilje fra befolkningen skal ikke styres alene af økonomiske og politiske interesser. Det må være muligt at nedsætte et uvildigt og upolitisk rådgivende organ, der består af erhvervsfolk, fagfolk indenfor miljø og energi, lokale borgere og arkitekter, der ikke er inficeret med kortsigtede politiske og økonomiske interesser, så vi får et Energiø Bornholm projekt, vi kan være stolte af de næste mange generationer og som gør os mindre sårbare overfor terror og miljømæssige katastrofer.

/Borgerstemmer fra Bornholm

Kilder:
EU handlingsplan, der bygger på KU-forskning: EU vil sikre havets infrastruktur med afsæt i KU-forskning – Københavns Universitet
EU regler for kritisk infrastruktur: Parlamentet godkender nye regler, der skal beskytte EU's kritiske infrastruktur | Nyheder | Europa-Parlamentet
Offentlige udbudsregler i EU - Your Europe (europa.eu)
TV Bornholm 360 grader udsendelse: 360 live - energiø (video) (tv2bornholm.dk)
Sundhedsstyrelsens anbefaling om beboelse ved højspændingskabler: Magnetfelter fra højspænding - Sundhedsstyrelsen
Kontaktperson:
Morten Juul Nielsen
Telefon:+4540904141
 
Afsender:
Mozart
Boserupvej
3050 Humlebæk
 
Filer og billeder
Opret din pressemeddelelse med det samme! Opret pressemeddelelse

Presseudsendelser.dk ApS

Benediktevej 44
8800 Viborg
Telefon 2347 1166